Personuppgiftshantering

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar person som exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och registreringsnummer på fordon. Dessa uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna betjäna dig som kund.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att ge våra kunder de tjänster vi erbjuder.
Future Enerby AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi har ett stort fokus på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med principerna om sekretess, integritet, tillgänglighet och hållbarhet.
Vi observerar att det inte är rekommenderat att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.
Om en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar vi detta till dig i enlighet med personuppgiftsregelverket.
För information om vårt bruk av cookies, se vår cookiepolicy.

Varför och hur behandlar vi personuppgifter?
Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det savtal du har med oss. Vår behandling av personuppgifter hanteras av våra duktiga och kompetenta medarbetare. Vi använder professionella system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla dina personuppgifter.
Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i våra system.
Alla anställda i Future Energy AB omfattas av tystnadsplikt. Arbetstagaren är pålagd en tystnadsplikt både mot externa personer och mot verksamheter, men även internt mellan kollegor. Tystnadsplikten upphör inte när anställningen avslutas.

Vilka personuppgifter behandlar Future Energy AB?
Uppgifter som behandlas hos Future Energy AB kan kategoriseras enligt följande:
Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.
Uppgifter om avtalets eller offertens omfattning.
I vissa fall uppgifter om kreditvärdighet.

Vilka behandlingsgrunder använder sig Future Energy AB?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla ett avtal med dig. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter.

Om ett avtal mellan dig och oss kräver att vi behandlar känsliga personuppgifter om dig, så som kreditvärdighet eller liknande, kommer vi före behandlingen att inhämta ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, och behandlingen av dina personuppgifter upphör. Behandlingen av dina personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Vi kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om vi inte har några andra lagliga grunder för att fortsätta lagringen.

Vem levererar vi personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.
Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part om personuppgiftsregelverket tillåter detta. I vissa fall är det nödvändigt för oss att lämna ut personuppgifter om dig för att kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund
När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part i enlighet med regelverket, informeras den registrerade om utlämningen.

Om det är nödvändigt för oss att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Future Energy AB. Detta för att säkerställa dina rättigheter och skydda din integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från oss omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Hur länge lagrar vi personuppgifter om dig?
Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation registrerad hos oss, lagras personuppgifter om dig så längde det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet. Därefter raderas informationen omedelbart.

Din rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring
Rätt att kräva insyn:
Du har rätt att få insyn över de uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund vi använder oss av, vilka uppgifter om dig som vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagrats samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering:
Om du tror att Future Energy AB AB har registrerat uppgifter om dig som är oriktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Du kan kräva att vi tar bort personuppgifter om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om du drar tillbaka ditt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det är något vi inte gör rätt i förhållande till dina personuppgifter.

Rätt till dataöverföring:
Du har rätt att motta de personuppgifter vi har lagrat om dig på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har mottagit från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen av personuppgifterna är baserat på samtycke eller avtal.

Kontaktinformation
Data Protection Officer (DPO):
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill infria dina rättigheter enligt denna policy ber vi dig att vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig via e-post: DPO@futureenergy.se
DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om din personliga information om inte ditt samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Personuppgiftsansvarig:

Den personuppgiftsansvarige bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter, och vilka hjälpmedel som används. Future Energy AB, i rollen som personuppgiftsansvarig, för översikt över de processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter, samt genomför interna kontroller och riskbedömningar för att säkerställa efterlevnad av personuppgiftsregelverket.
Personuppgiftsansvarig kan kontaktas per post:
Personuppgiftsansvarig
Future Energy AB
Datavägen 14
97754 Luleå

Var klagar jag på behandlingen?
Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om du upplever något du anser är ett brott mot regelverket, kan du skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookie policy
Generell information om cookies
En cookie (även kallad webbkakor) är en liten fil som lagras på din dator/enhet. En cookie lagrar bland annat information om vilka sidor man besöker på internet, och vad som är föredraget språk vid användandet av internet. Med cookies kan man registrera hur internetbrukare navigerar runt på hemsidor, så att man löpande kan förbättra brukargränssnittet och hemsidan för besökare.
Från menyn i din webbläsare kan du själv kontrollera vilka typer av cookies som blir lagrade på din PC.
Var uppmärksam på att om du raderar cookies kommer de att upprättas igen nästa gång du är inne på vår eller andras hemsidor, så länge du inte har ändrat inställningarna till att inte tillåta detta.

Vilka cookies använder Future Energy?
Din personliga integritet är viktig för oss, och vi har ett stort fokus på att säkerställa att eventuella personuppgifter som lagras om dig inte missbrukas. På grund av detta använder vi oss enbart av cookies som inte lagrar uppgifter längre än absolut nödvändigt. Informationen som samlas in vid användande av cookies kommer inte att levereras vidare till obehöriga personer. Det är bara de som har ett explicit behandlingsändamål som kommer att ha tillgång till informationen.

Våra cookies kan inte sprida skadlig programvara, eller på annat sätt skada din PC.

Google Analytics är ett webanalysverktyg som samlar in data om hur hemsidor används. Informationen som lagras kan vara exempelvis vilka hemsidor man har besökt, varaktigheten på besöket, samt vilket land besökaren befinner sig i.

En IP-adress är definierad som en personuppgift då den kan spåras tillbaka till en bestämd maskinvara, och därmed också (i de flesta fall) till en enskild individ. Informationen (inkluderad IP-adress) som cookies från Google Analytics samlar in från vår hemsida är aggregerad, och kan inte kopplas till en enskild individ. IP-adressen som Google Analytics samlar in ses därför inte som en personuppgift.

Har du frågor angående vårt bruk av cookies, ta gärna kontakt med oss via e-post eller post:

E-post:
DPO@futureenergy.nu
Post:
Future Energy AB
Datavägen 14
97754 Luleå